YCMOU B. Ed.

Subjective
Course Code Course Title
EDU 401 Adyaynarthi va Tyancha Vikas
EDU 402 Adhyayan Ani Adyapan
EDU 403 Abhyashkramachi Bhashya,Chidyashyakha va Vishayache Atmasatikaran
EDU 404 Shaleya Vishayache Adyapanshastra : Mulbhut(EDU 405 te EDU 414 paiki kontehi don)
EDU 421 Mulyamapan ani Mulyanirdharan
Subjective
Course Code Course Title
EDU 422 Udaymukta Bharatiya Samaj Ani Shikshan
EDU 423 Gender, Shala Ani Samaj
EDU 424 Dynan Ani Abhyashkram
EDU 425 Ekatmik Shala
Option Subject
EDU 426 Shaikshanik Tantravidnyan
EDU 427 Shikshan Ani Balya Shikshan
EDU 428 Shikshak Ani Sway Sahay Bachat Gat
EDU 429 Mulyashikshan
EDU 430-EDU 432 Prathamik Shikshakansati English
EDU 433 Shikshanatil sandyapan Prakar
EDU 434 Prathamik Stharavaril Shikshan va Shikshakachi Karya
EDU 435 Madhyamik Stharavaril Shikshan va Shikshakachi Karya
EDU 436 Krutishikshan